-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rok 2016 

Akty prawne / Uchwały Senatu 
data publikacji: 08-01-2016 | 09:04
data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 | 11:31

Posiedzenie Senatu 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 67/2016
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
UCHWALA_Nr_16-67.pdf

Uchwała Nr 66/2016
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
UCHWALA_Nr_16-66.pdf 

Posiedzenie Senatu 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 65/2016
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-65.pdf

2016_Regulamin_Samorzadu_Studenckiego_PK.pdf

Uchwała Nr 64/2016
w sprawie wyboru rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
UCHWALA_Nr_16-64.pdf

     Uchwała Nr 63/2016
     w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
     UCHWALA_Nr_16-63.pdf

Uchwała Nr 62/2016
w sprawie przyjęcia Planu promocji Politechniki Koszalińskiej na 2017 rok
UCHWALA_Nr_16-62.pdf
 

Posiedzenie Senatu 26 października 2016 r.

Uchwała Nr 61/2016
zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 11/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych studiów pierwszego stopnia na kierunku „Turystyka i Rekreacja”
UCHWALA_Nr_16-61.pdf

Uchwała Nr 60/2016
w sprawie zniesienia kierunku studiów „Ochrona Środowiska” prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
UCHWALA_Nr_16-60.pdf

Uchwała Nr 59/2016
w sprawie zniesienia kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna” prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych
UCHWALA_Nr_16-59.pdf

Uchwała Nr 58/2016
w sprawie zniesienia kierunku studiów „Edukacja Techniczno-Informatyczna” prowadzonego na Wydziale Elektroniki i Informatyki
UCHWALA_Nr_16-58.pdf

Uchwała Nr 57/2016
w sprawie stwierdzenia zakończenia kształcenia na studiach międzykierunkowych „Wzornictwo i Mechatronika” prowadzonych przez Instytut Wzornictwa i Wydział Technologii i Edukacji
UCHWALA_Nr_16-57.pdf

Uchwała Nr 56/2016
w sprawie stwierdzenia zakończenia kształcenia na kierunku studiów „Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym
UCHWALA_Nr_16-56.pdf

Uchwała Nr 55/2016
w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Oceniającej Uczelni
UCHWALA_Nr_16-55.pdf

Uchwła Nr 54/2016
w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej Uczelni
UCHWALA_Nr_16-54.pdf

Uchwała Nr 53/2016
w sprawie powołania składu Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni  
UCHWALA_Nr_16-53.pdf

Uchwała Nr 52/2016
w sprawie powołania składu Komisji Wydawniczej  
UCHWALA_Nr_16-52.pdf

Uchwała Nr 51/2016
w sprawie powołania składu Komisji ds. Etyki Zawodowej
UCHWALA_Nr_16-51.pdf

Uchwała Nr 50/2016
w sprawie powołania składu Komisji Ekonomicznej
UCHWALA_Nr_16-50.pdf

Uchwała Nr 49/2016
w sprawie powołania składu Komisji ds. Kształcenia i Wychowania 
UCHWALA_Nr_16-49.pdf

Uchwała Nr 48/2016
w sprawie powołania składu Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry
UCHWALA_Nr_16-48.pdf

Uchwała Nr 47/2016
w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_16-47.pdf

Uchwała Nr 46/2016
w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_16-46.pdf

Uchwała Nr 45/2016
w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
UCHWALA_Nr_16-45.pdf 

Uchwała Nr 44/2016
w sprawie powołania składu Kapituły Medalu Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-44.pdf

Uchwała Nr 43/2016
w sprawie powołania składu kapituły opiniującej kandydatury osób do tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-43.pdf

   

Posiedzenie Senatu 21 września 2016 r.

Uchwała Nr 42/2016
w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunków inżynierskich w Politechnice Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-42.pdf

Uchwała Nr 41/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-41.pdf

Uchwała Nr 40/2016
w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego
UCHWALA_Nr_16-40.pdf

Uchwała Nr 39/2016
w sprawie przekształcenia Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego w Politechnice Koszalińskiej w Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży w Politechnice Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-39.pdf

Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_16-39_Regulamin_KUDIM.pdf

Uchwała Nr 38/2016
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
UCHWALA_Nr_16-38.pdf

Uchwała Nr 37/2016
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych
UCHWALA_Nr_16-37.pdf

Uchwała Nr 36/2016
w sprawie przyjęcia Planu działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2017 w związku z wdrożonym Systemem Kontroli Zarządczej
UCHWALA_Nr_16-36.pdf

Uchwała Nr 35/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności uczelni w roku akademickim 2015/2016
UCHWALA_Nr_16-35.pdf

Sprawozdanie_PK_20152016.pdf

Plan_posiedzen_Senatu_20162017.pdf

Posiedzenie Senatu 15 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 34/2016
w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2016 – 2020
UCHWALA_Nr_16-34.pdf

Uchwała Nr 33/2016
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Własnego Funduszu Stypendialnego studentom Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku
UCHWALA_Nr_16-33.pdf

2016 Regulamin_funduszu_stypendialnego.pdf

2016_Regulamin_stypendialny_WNIOSEK.pdf

Uchwała Nr 32/2016
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Koszalińskiej
UCHWALA_Nr_16-32.pdf

Regulamin_Samorządu Doktorantów_2016.pdf

Uchwała Nr 31/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji senackich i dyscyplinarnych z działalności w roku akademickim 2015/2016
UCHWALA_Nr_16-31.pdf

Uchwała Nr 30/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych uczelni w roku akademickim 2015/2016
UCHWALA_Nr_16-30.pdf

Posiedzenie Senatu 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr 29/2016
w sprawie ustalenia podstawowych limitów przyjęć na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017
UCHWALA_Nr_16-29.pdf

Zalacznik_do_Uchwaly_Senatu_Nr_16-29.pdf

Uchwała Nr 28/2016
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
UCHWALA_Nr_16-28.pdf

ZALACZNIK_do_Uchwaly_Senatu_Nr_16-28.pdf

Uchwała Nr 27/2016
w sprawie uruchomienia na Wydziale Mechanicznym studiów drugiego stopnia na kierunku Energetyka oraz przyjęcia opisu efektów kształcenia na kierunku
UCHWALA_Nr_16-27.pdf

Zalaczniki_Nr_1_i_2_do_Uchwaly_Nr_16-27.pdf

Zalacznik_Nr_3_do_Uchwaly_Senatu_PK_Nr_16-27.pdf

Zalacznik_Nr_3a_do_Uchwaly_Sematu_PK_Nr_16-27.pdf

Zalacznik_Nr_4_do_Uchwaly_Nr_16-27.pdf

Uchwała Nr 26/2016
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017
UCHWALA_Nr_16-26.pdf

ZALACZNIK_Nr_1_Zasady_rekrutacji_studia_doktoranckie_20162017.pdf

ZALACZNIK_Nr_2_Podanie_o_przyjecie_na_studia_doktoranckie.pdf

Uchwała Nr 25/2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pod nazwą „PIONIER – LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w partnerstwie z uczelniami oraz ośrodkami naukowymi na podstawie umowy konsorcjum PIONIER – LAB
UCHWALA_Nr_16-25.pdf

Uchwała Nr 24/2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pod nazwą „Friendly House” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk EWT w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska
UCHWALA_Nr_16-24.pdf

Uchwała Nr 23/2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A i B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
UCHWALA_Nr_16-23.pdf

Uchwała Nr 22/2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
UCHWALA_Nr_16-22.pdf

Uchwała Nr 21/2016
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
UCHWALA_Nr_16-21.pdf

Uchwała Nr 20/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
UCHWALA_Nr_16-20.pdf

Uchwała Nr 19/2016
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
UCHWALA_Nr_16-19.pdf
 

Posiedzenie Senatu 16 marca 2016 r.

Uchwała Nr 18/2016
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
UCHWALA_Nr_16-18.pdf

Uchwała Nr 17/2016
w sprawie utworzenia na Wydziale Technologii i Edukacji studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia oraz przyjęcia opisu efektów kształcenia na kierunku
UCHWALA_Nr_16-17.pdf

Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_16-17_Fizjoterapia_efekty_ksztalcenia.pdf

Uchwała Nr 16/2016
w sprawie zatwierdzenia wykonania Planu działalności Politechniki Koszalińskiej za 2015 rok w związku z wdrożonym Systemem Kontroli Zarządczej
UCHWALA_Nr_16-16.pdf

Uchwała Nr 15/2016
w sprawie przyjęcia planu wydawniczego na rok 2016
UCHWALA_Nr_16-15.pdf

Plan_wydawniczy_PK 2016.pdf

Uchwała Nr 14/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora Politechniki Koszalińskiej z realizacji planu wydawnictw w 2015 roku
UCHWALA_Nr_16-14.pdf

Sprawozdanie_wydawnictwa PK_2015.pdf

Uchwała Nr 13/2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora Politechniki Koszalińskiej z działalności badawczej i rozwoju kadry w 2015 roku
UCHWALA_Nr_16-13.pdf

Sprawozdanie_nauka PK_2015.pdf

Posiedzenie Senatu 24 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 12/2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej”
UCHWALA_Nr_16-12.pdf

Uchwała Nr 11/2016
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
UCHWALA_Nr_16-11.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_16-11_Efekty_ksztalcenia.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_16-11_Zasady_przyjec_TiR.pdf

Uchwała Nr 10/2016
w sprawie uruchomienia na Zamiejscowym Wydziale Przemysłu Drzewnego studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
UCHWALA_Nr_16-10.pdf

Zalacznik_Nr 1_do_Uchwaly_Nr_16-10_Program_ksztalcenia.pdf

Zalacznik_Nr 2_do_Uchwaly_Nr_16-10_Program_studiow.pdf

Zalacznik_Nr 3_do_Uchwaly_Nr_16-10_Plan_studiow.pdf

Zalacznik_Nr_4_do_Uchwaly_Nr_16-10_Zasady_przyjec.pdf

 

Posiedzenie Senatu 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 9/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
UCHWALA_Nr_16-09.pdf

Zalacznik_1_Arkusz_oceny_okresowej_27.01.2016.pdf

Zalacznik_1_Arkusz_oceny_okresowej_27.01.2016.docx

Zalacznik_2_Zasady_oceny_nauczycieli_akademickich_PK_27.01.2016.pdf

Uchwała Nr 8/2016
w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów 
UCHWALA_Nr_16-08.pdf 

Uchwała Nr 7/2016
w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
UCHWALA_Nr_16-07.pdf

Uchwała Nr 6/2016
w sprawie zmiany przedstawiciela studentów w Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
UCHWALA_Nr_16-06.pdf

Uchwała Nr 5/2016
w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 
UCHWALA_Nr_16-05.pdf

Uchwała Nr 4/2016
w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów w Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2016 – 2020
UCHWALA_Nr_16-04.pdf
REGULAMIN_WYBOROW_2016_2020.pdf

Zalacznik_nr_1_Harmonogram_wyborow_2016-2020.pdf

Zalacznik_nr_2_i_3_Podzial_mandatow.pdf

Uchwała Nr 3/2016
w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Uczelni
UCHWALA_Nr_16-03.pdf

Uchwała Nr 2/2016
w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej profesorowi Józefowi Gawlikowi  
UCHWALA_Nr_16-02.pdf

Uchwała Nr 1/2016
w sprawie przyjęcia Planu promocji Politechniki Koszalińskiej na 2016 rok
UCHWALA_Nr_16-01.pdf

Liczba odwiedzin: 260704

BIP - Politechnika Koszalińska, www.tu.kosza lin.pl

Realizacja: Ideo