-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rok 2014 

Akty prawne / Zarządzenia Rektora 
data publikacji: 03-01-2014 | 12:23
data ostatniej modyfikacji: 31-12-2014 | 09:56

2 stycznia - Nr 1/2014
w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich
Zarzadzenie_Nr_14-01.pdf

15 stycznia - Nr 2/2014
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarzadzenie_Nr_14-02.pdf

15 stycznia - Nr 3/2014
w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej nowego regulaminu konkursu „Bieg po Indeks”
Zarzadzenie_Nr_14-03.pdf

20 stycznia - Nr 4/2014
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014
Zarzadzenie_Nr_14-04.pdf

28 lutego - Nr 5/2014
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014
Zarzadzenie_Nr_14-05.pdf

28 lutego - Nr 6/2014
w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-06.pdf
ZASADY_Realizacji_programu_Erasmus_w_PK.pdf
Zalacznik_1_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_2_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_3_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_4_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_5_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_6_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_7_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_8_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_9_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_10_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_11_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_12_do_Zarzadzenia_14-06.pdf
Zalacznik_13_do_Zarzadzenia_14-06.pdf

17 marca - Nr 7/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na funkcję dyrektora Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-07.pdf

17 marca - Nr 8/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015 dla studentów pierwszego roku studiów
Zarzadzenie_Nr_14-08.pdf

17 marca - Nr 9/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015 dla studentów odbywających studia na semestrach wyższych niż I i II semestr studiów niestacjonarnych
Zarzadzenie_Nr_14-09.pdf

17 marca - Nr 10/2014
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014
Zarzadzenie_Nr_14-10.pdf

19 marca - Nr 11/2014
w sprawie organizacji kursu z języka niemieckiego dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanego w roku akademickim 2013/2014
Zarzadzenie_Nr_14-11.pdf

24 marca - Nr 12/2014
w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich w dotacji na działalność statutową
Zarzadzenie_Nr_14-12.pdf

24 marca - Nr 13/2014
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania zasad kontroli przestrzegania Regulaminu antyplagiatowego
Zarzadzenie_Nr_14-13.pdf

27 marca - Nr 14/2014
w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Politechniki Koszalińskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
Zarzadzenie_Nr_14-14.pdf

8 kwietnia - Nr 15/2014
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Doktoranckiej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej (zmiana Zarządzenia Nr 36/2012)
Zarzadzenie_Nr_14-15.pdf

28 kwietnia - Nr 16/2014
w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez studentów Politechniki Koszalińskiej za powtarzanie kursu  
Zarzadzenie_Nr_14-16.pdf

28 kwietnia - Nr 17/2014
w sprawie ustalenia limitu i kosztu punktów ECTS za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na Politechnice Koszalińskiej  
Zarzadzenie_Nr_14-17.pdf

30 kwietnia - Nr 18/2014
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 62/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości należności przysługujących osobom przyjeżdżającym z zagranicy do Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-18.pdf

15 maja - Nr 19/2014
w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-19.pdf

3 czerwca - Nr 20/2014
w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-20.pdf

3 czerwca - Nr 21/2014
w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-21.pdf

6 czerwca - Nr 22/2014
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Zarzadzenie_Nr_14-22.pdf

10 czerwca - Nr 23/2014
zmiana treści załącznika do Zarządzenia Nr 51/2012 w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N
na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową
Zarzadzenie_Nr_14-23.pdf

26 czerwca - Nr 24/2014
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego
Zarzadzenie_Nr_14-24.pdf
REGULAMIN_ANTYPLAGIATOWY_26.06.20014.pdf
Zalacznik_1_do_Regulaminu_antyplagiatowego.pdf
Zalacznik_2_do_Regulaminu_antyplagiatowego.pdf

4 lipca - Nr 25/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na funkcję dyrektora Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-25.pdf

22 lipca - Nr 26/2014
w sprawie organizacji lektoratów języków obcych oraz zajęć z wychowania fizycznego w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-26.pdf

5 września - Nr 27/2014
w sprawie zmiany w harmonogramie rekrutacji w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-27.pdf

15 września - Nr 28/2014
w sprawie organizacji kursów przedmaturalnych realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-28.pdf

15 września - Nr 29/2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-29.pdf
Regulamin_pomocy_materialnej_dla_studentow_2014.pdf
Zalacznik_12014.pdf
Zalacznik_22014.pdf
Zalacznik_32014.pdf
Zalacznik_42014.pdf
Zalacznik_52014.pdf
Zalacznik_62014.pdf
Zalacznik_72014.pdf
Zalacznik_82014.pdf
Zalacznik_92014.pdf
Zalacznik_102014.pdf
Zalacznik_112014.pdf
Zalacznik_122014.pdf
Zalacznik_132014.pdf
Zalacznik_142014.pdf

15 września - Nr 30/2014
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-30.pdf
Regulamin_pomocy_materialnej_dla_doktorantow.pdf
Zalacznik_doktoranci_12014.pdf
Zalacznik_doktoranci_22014.pdf
Zalacznik_doktoranci_32014.pdf
Zalacznik_doktoranci_42014.pdf
Zalacznik_doktoranci_52014.pdf
Zalacznik_doktoranci_62014.pdf
Zalacznik_doktoranci_72014.pdf
Zalacznik_doktoranci_82014.pdf
Zalacznik_doktoranci_92014.pdf
Zalacznik_doktoranci_102014.pdf
Zalacznik_doktoranci_112014.pdf
Zalacznik_doktoranci_122014.pdf
Zalacznik_doktoranci_132014.pdf

19 września - Nr 31/2014
w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-31.pdf

29 września - Nr 32/2014
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-32.pdf

29 września - Nr 33/2014
w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarzadzenie_Nr_14-33.pdf

29 września - Nr 34/2014
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-34.pdf

29 września - Nr 35/2014
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-35.pdf

29 września - Nr 36/2014
w sprawie przekształcenia Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej w Wydział Humanistyczny
Zarzadzenie_Nr_14-36.pdf

29 września - Nr 37/2014
w sprawie przekształcenia Instytutu Technologii i Edukacji w Wydział Technologii i Edukacji
Zarzadzenie_Nr_14-37.pdf

6 października - Nr 38/2014
w sprawie zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-38.pdf
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_14-38.pdf

10 października - Nr 39/2014
w sprawie powołania Komisji ds. Zmian w Statucie Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-39.pdf

10 października - Nr 40/2014
w sprawie składu Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
Zarzadzenie_Nr_14-40.pdf

10 października - Nr 41/2014
w sprawie organizacji kursów językowych dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanych w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-41.pdf

21 października - Nr 42/2014
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 33/2008 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej”
Zarzadzenie_Nr_14-42.pdf

21 października - Nr 43/2014
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania zasad wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-43.pdf

21 października - Nr 44/2014
w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
Zarzadzenie_Nr_14-44.pdf

23 października - Nr 45/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych
Zarzadzenie_Nr_14-45.pdf

29 października - Nr 46/2014 
w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-46.pdf

30 października - Nr 47/2014
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-47.pdf

30 października - Nr 48/2014 
w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową
Zarzadzenie_Nr_14-48.pdf

21 listopada - Nr 49/2014
w sprawie zaliczania do pensum zajęć prowadzonych jako usługi edukacyjne mające na celu popularyzację wiedzy i promocję uczelni w ramach zawartych porozumień oraz zajęć prowadzonych w formie odpłatnej
Zarzadzenie_Nr_14-49.pdf
Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_14-49.pdf
Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_14-49.pdf

Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_14-49.pdf
Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_Nr_14-49.pdf

21 listopada - Nr 50/2014
w sprawie zasad rozliczania studiów podyplomowych/kursów i szkoleń, zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Koszalińskim Uniwersytecie Dziecięcym i innych odpłatnych usług edukacyjnych realizowanych w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-50.pdf

26 listopada - Nr 51/2014
w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Politechniki Koszalińskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-51.pdf

26 listopada - Nr 52/2014
w sprawie wypłaty dodatkowego, dziesiątego stypendium z funduszu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015
Zarzadzenie_Nr_14-52.pdf

26 listopada - Nr 53/3014
w sprawie zlecania godzin dydaktycznych za opiekę nad doktorantami
Zarzadzenie_Nr_14-53.pdf

28 listopada - Nr 54/2014
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 26/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. dotyczącego zawierania umów zleceń/o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-54.pdf

Zarzadzenie_Nr_14-54_Zalacznik_nr__1.pdf

Zarzadzenie_Nr_14-54_Zalacznik_nr_2.pdf

Zarzadzenie_Nr_14-54_Zalacznik_nr_3.pdf

Zarzadzenie_Nr_14-54_Zalacznik_nr_4.pdf

28 listopada - Nr 55/2014
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-55.pdf

28 listopada - Nr 56/2014
w sprawie przedłużenia uprawnień Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-56.pdf

15 grudnia - Nr 57/2014
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_14-57.pdf

30 grudnia - Nr 58/2014
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego
Zarzadzenie_Nr_14-58.pdf

30 grudnia - Nr 59/2014
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Edukacji
Zarzadzenie_Nr_14-59.pdf

 

 

 


 


  


  

  

 

Liczba odwiedzin: 257767

BIP - Politechnika Koszalińska, www.tu.kosza lin.pl

Realizacja: Ideo