-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rok 2017 

Akty prawne / Zarządzenia Rektora 
data publikacji: 28-12-2016 | 12:58
data ostatniej modyfikacji: 02-01-2018 | 15:38

2 stycznia - Nr 1/2017
w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich
Zarzadzenie_Nr_17-01.pdf

2 stycznia - Nr 2/2017
w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zarzadzenie_Nr_17-02.pdf

10 stycznia - Nr 3/2017
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2016/2017
Zarzadzenie_Nr_17-03.pdf

17 stycznia - Nr 4/2017
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu audytu wewnętrznego na Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-04.pdf

Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_17-04.pdf

18 stycznia - Nr 5/2017
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarzadzenie_Nr_17-05.pdf

1 marca  - Nr 6/2017
w sprawie powołania Zamiejscowego Oddziału Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku
Zarzadzenie_Nr_17-06.pdf

29 marca - Nr 7/2017 
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 6/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych Zasad Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr 17-07.docx

Ramowe Zasady Realizacji Programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej 
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy / wyjazd na studia
Załącznik 2 - Learning Agreement Student Mobility for Studies
Załącznik 3 - Protokół z kwalifikacji studentów
Załącznik 4 - Formularz zgłoszeniowy / wyjazd na praktykę
Załącznik 5 - Learning Agreement Student Mobility for Traineeships
Załącznik 6 - Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę (Confirmation on Acceptance)
Załącznik 7 - STA - Formularz zgłoszeniowy STA
Załącznik 8 - STA Indywidualny Program Nauczania. Porozumienie o programie nauczania
Załącznik 9 - Protokół z procesu oceny STA
Załącznik 10 - STT - Formularz zgłoszeniowy STT
Załącznik 11 - STT Indywidualny Program Szkolenia. Porozumienie o programie szkolenia
Załącznik 12 - Protokół z procesu oceny STT
Załącznik 13 - Podział zadań Erasmus

26 kwietnia - Nr 8/2017
w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Politechniki Koszalińskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
Zarzadzenie_Nr_17-08.pdf

26 kwietnia - Nr 9/2017
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania „Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Koszalińskiej”
Zarzadzenie_Nr_17-09.pdf

9 maja - Nr 10/2017
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-10.pdf

9 maja - Nr 11/2017
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-11.pdf

16 maja - Nr 12/2017 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8, oraz zamówień z dziedziny nauki i kultury o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zarzadzenie_Nr_17-12.pdf

23 maja - Nr 13/2017 
w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-13_oplaty_rekr.pdf

23 maja - Nr 14/2017 
w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-14_organizacja_rekrut_2017_18.pdf

25 maja - Nr 15/2017 
w sprawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 (zmiana Zarządzenia Nr 10/2017)
Zarzadzenie_Nr_17-15.pdf

5 czerwca - Nr 16/2017 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2014
Zarzadzenie_Nr_17-16.pdf

12 czerwca - Nr 17/2017
w sprawie krajowych podróży służbowych studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-17.pdf

20 czerwca - Nr 18/2017
w sprawie zmiany składu Komisji Rektorskiej ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarzadzenie_Nr_17-18.pdf

21 czerwca - Nr 19/2017
w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej
Zarzadzenie_Nr_17-19.pdf

27 czerwca - Nr 20/2017
w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w ramach programu Erasmus+ w Politechnice Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-20.pdf

Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_17-20.xlsx

8 sierpnia - Nr 21/2017
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
Zarzadzenie_Nr_17-21.pdf

13 września - Nr 22/2017
w sprawie organizacji kursów dla maturzystów i gimnazjalistów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-22.pdf

18 września - Nr 23/2017
w sprawie organizacji zajęć ogólnouczelnianych na kierunkach kształcenia prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-23.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_17-23.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_17-23.pdf

25 września - Nr 24/2017
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-24.pdf

Regulamin_pomocy_materialnej_dla_studentow_2017.pdf

Zalacznik_1.pdf

Zalacznik_2.pdf

Zalacznik_3.pdf

Zalacznik_4.pdf

Zalacznik_5.pdf

Zalacznik_6.pdf

Zalacznik_7.pdf

Zalacznik_8.pdf

Zalacznik_9.pdf

Zalacznik_10.pdf

Zalacznik_11.pdf

Zalacznik_12.pdf

Zalacznik_13.pdf

Zalacznik_14.pdf

25 września - Nr 25/2017
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-25.pdf

Regulamin_pomocy_materialnej_dla_doktorantow_2017.pdf

Zalacznik_1.pdf

Zalacznik_2.pdf

Zalacznik_3.pdf

Zalacznik_4.pdf

Zalacznik_5.pdf

Zalacznik_6.pdf

Zalacznik_7.pdf

Zalacznik_8.pdf

Zalacznik_9.pdf

Zalacznik_10.pdf

Zalacznik_11.pdf

Zalacznik_12.pdf

Zalacznik_13.pdf

25 września - Nr 26/2017
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-26.pdf

25 września - Nr 27/2017
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-27.pdf

25 września - Nr 28/2017
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Zarzadzenie_Nr_17-28.pdf

3 października - Nr 29/2017
w sprawie organizacji kursów językowych dla pracowników Politechniki Koszalińskiej realizowanych od roku akademickiego 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-29.pdf

6 października - Nr 30/2017
w sprawie organizacji zajęć wyrównawczych dla studentów realizowanych na Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-30.pdf

17 października - Nr 31/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-31.pdf

30 października - Nr 32/2017
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-32.pdf

30 października - Nr 33/2017
w sprawie wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-33.pdf

31 października - Nr 34/2017
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-34.pdf

31 października - Nr 35/2017
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-35.pdf

8 listopada - Nr 36/2017
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej
Zarzadzenie_Nr_17-36.pdf

8 listopada - Nr 37/2017
w sprawie wysokości i liczby stypendiów za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku przyznawanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018 oraz upoważnienia prorektora ds. studenckich do przyznawania stypendium
Zarzadzenie_Nr_17-37.pdf

14 listopada - Nr 38/2017
w sprawie wprowadzenia dodatkowego terminu rekrutacji w roku akademickim 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-38.pdf

14 listopada - Nr 39/2017
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Zarzadzenie_Nr_17-39.pdf

16 listopada - Nr 40/2017
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Zarzadzenie_Nr_17-40.pdf

16 listopada - Nr 41/2017
w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Zarzadzenie_Nr_17-41.pdf

23 listopada - Nr 42/2017
w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia uprawnień do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w ramach stosunku pracy
Zarzadzenie_Nr_17-42.pdf

27 listopada - Nr 43/2017
w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Politechniki Koszalińskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-43.pdf

27 listopada - Nr 44/2017
w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Koszalińskiej do celów umarzania pożyczek lub kredytów studenckich
Zarzadzenie_Nr_17-44.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_17-44.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_17-44.pdf

27 listopada - Nr 45/2017
w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej do celów umarzania pożyczek lub kredytów studenckich
Zarzadzenie_Nr_17-45.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_17-45.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_17-45.pdf

4 grudnia - Nr 46/2017
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej”
Zarzadzenie_Nr_17-46.pdf

Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_17-46.pdf

29 grudnia - Nr 47/2017
w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Regulaminu Konkursu „Bieg po Indeks” na rok akademicki 2017/2018
Zarzadzenie_Nr_17-47.pdf

REGULAMIN_KONKURSU_Bieg_po_Indeks_20172018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


 

Liczba odwiedzin: 257767

BIP - Politechnika Koszalińska, www.tu.kosza lin.pl

Realizacja: Ideo